(+91) 98256 32697
(+91) 99250 32697
Management

SHRI GOPAL BHAI GORASIYA

 CHAIRMAN

SHRI GOVIND BHAI GORASIYA

 VICE CHAIRMAN

SHRI K.K.HIRANI

 TRUSTEE

SHRI ARJAN BHAI PINDORIYA

 TRUSTEE

SHRI LAXMAN BHAI RAGHVANI

 TRUSTEE

SMT. REETA GORASIYA

 TRUSTEE

SHREE RAVILAL PATEL

 TRUSTEE
REGISTER NOW